program VPS

Spread the love
VPS-Výbor právnej sebaobrany
návrhu na organizáciu výkonu základných ludských práv
pri prezidentskej kancelárii
(predslov)
    Cloveka v jeho podstate nemožno zmenit, tak ako sa nedá premenit tiger na macku. Neúspešným pokusom o premenu cloveka bol socializmus, ktorý sa pokúšal cestou „morálneho kódexu budovatela komunizmu“ zmenit cloveka na dobrého. Realita hovorí o opaku. Výsledkom tejto prevýchovy bol politický puc bývalých štruktúr ŠtB, po ktorom si clenovia tohto zoskupenia vybudovali pre seba „komunizmus“ (majú dostatok penazí na všetko), ale  väcšina (vyše 3 milióny) ludí sa prepadla z priemernej do podpriemernej životnej úrovne, dalšia skupina sa prepadla do štyristotisícového zástupu nezamestnaných a vyše 750 000 ludí žije na pokraji biedy a niektorí spadli do absolútnej biedy bezdomovcov. Clovek sa nedá zmenit, ostali v nom prirodzené vášne pozitívne aj negatívne.  Bývalá ŠtB pod zámienkou ochrany socializmu združila  do svojich radov agentov a prisluhovacov podla prísneho výberu negatívnych vlastností. Aby mohol bývalý eštebák  vykonávat špinavú robotu, musel mat niektoré  výnimocné vlastnosti, akými sú napr.: neznesitelná žiarlivost, obrovská závist, panovacnost, šialená histéria, dobyvacnost… Pre plnenie krajných rozkazov. Táto svorka šeliem sa pokúšala dostat k moci, možno nie priamo do parlamentu, aby som nekrivdil všetkým poslancom, ale prinajmenšom niektorých ovládajú cez rôzne vplyvné kruhy. Títo ludia sú chorí z nadvlády penazí. Chcú ich mat stále viac a viac… Kolko je pre nich dost? Kedže sú pod vládou extrému, nepoznajú pojem dost.  Majú neustále vyššie a vyššie nároky, chcú vlastnit nielen vily a jachty, ale aj fabriky, ostrovy… Pre tento ciel urobia všetko, najcastejšie na úkor druhého,  porušovaním ludských práv iných.
     Preto sa o ludských právach  hovorí velmi málo, a ak áno, tak velmi neodborne, povrchne, laicky, zlahcovane, aby si nikto nespomenul, že bohatstvo najbohatších pochádza z porušovania ludských práv iných ludí. Od manipulácie s privatizáciou, tunelovaním až po drzé a rafinované chytanie ludí do závislosti a nedodržiavanie dohôd, a rôzne formy navyšovania kapitálu.  Preto sa slušní ludia musia konecne spamätat a spojit sa na princípe dodržiavania ludských práv. Predstavujeme vám prvý pociatok návrhu riešenia na vytvorenie právomoci k realizácii výkonu ochrany základných ludských práv ako ochrany pred nástražným systémom proti sféram života fyzického, psychického a intelektuálneho (ohováranie, podvody, chytanie do závislosti ekonomickej a duchovnej, konšpirácie, sabotáže, zastrašovanie a obmedzovanie osobnej slobody, ublíženie na zdraví až po privolanie smrti):
VPS-Výbor právnej sebaobrany
Návrh na založenie Inštitútu pre monitorovanie porušovania ludských práv zriadeného pri Kancelárii prezidenta SR
    Inštitút pre monitorovanie porušovania ludských práv zriadený pri Kancelárii prezidenta SR by mal zabezpecovat styk s verejnostou, ktorá sa citi byt v ohrození, bola ohrozovaná systémom vládnutia vlády, inými zoskupeniami alebo má podozrenie z porušovania ludských práv jeho vlastných,  jeho rodiny alebo inej osoby, a potrebuje poskytnutie pomoci pri dodržiavaní ludských práv a slobôd, ktoré sú pre každého obcana zarucené v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, najmä clánku 12 od.1. „Ludia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodnatelné, nescudzitelné, nepremlcatelné a nezrušitelné.“ Ods. 2. „Základné práva a slobody sa zarucujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohladu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, ci iné zmýšlanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnost k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovat, zvýhodnovat alebo znevýhodnovat.“ Cl. 19 ods. 1. „Každý má právo na zachovanie ludskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“
(Uvedený návrh bol zaslaný, prezidnetovi SR Rudolfovi Schusterovi , prezidentovi Ivanovi Gašparovicovi aj prezidentovi Andrejovi Kiskovi)
Úvaha
    Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešok je poznacený celosvetovým poklesom morálky, ludskosti, že tento pokles neprodukujú obycajní obcania, ale mafie, podsvetie a tajné spolky. Mafia je všeobecný pojem. Mafiánci sú navonok inteligentne vyzerajúci muži v bielych košeliach, ale ich pravá tvár je tvár muža, ktorý inteligentným spôsobom a za každú cenu chce žit na úkor iných, za túto cenu striela do  živých tercov, kladie bomby pod autá…
    Cím to je, že v oblasti mravnosti, morálky a cestnosti nedokážeme byt dostatocne prezieraví? Vieme dopredu na mnoho rokov naplánovat  ekonomický rozvoj, ale s poklesom  morálky, cestnosti  a mravnosti  nikto nechce  rátat. A pritom to bola praprícina  zániku mnohých vyspelých civilizácií a na tomto  pravidle stroskotal aj  velký Rím, ktorý  už dosiahol svoj vrcholný rozkvet. Preco  si niektoré negatívne javy všimneme až v takej fáze, ked je už doslova neskoro.
          Trhové hospodárstvo, to nie sú vždy len cisté obchody, cestné návrhy, ale aj nekalé gaunerské spôsoby a snahy jednotlivcov zbohatnút na úkor druhých. Za posledných pätnást rokov ani jedna vláda neurobila zásadné zmeny v prospech morálky, ba naopak sú signály, že SIS spolupracovala s podsvetím pri likvidácii nepohodlných ludí. Doposial sa o týchto skutocnostiach mlcí, nakolko sa tieto praktiky využívali v politickom zápase. Ale caša sa naplnila a preliala. Tieto praktiky sa preniesli na nic netušiace obyvatelstvo. Dôstojníci bývalej tajnej služby ŠtB, agenti, prisluhovaci, donášaci a rôzne gaunerské typy ludí, doslova zaútocili na slovenského podnikatela – slovenské rodiny. Každý chcel rýchlo zbohatnút. Tak ako tvrdá droga poškodila tisíce slovenských rodín, tak aj nová droga ekonomickej závislosti poškodzuje tisíce slovenských podnikatelov a ich rodiny. Jasným signálom sú modré obálky na poštách. Bežnú korešpondenciu vymenili obálky od vymáhacov, polície,  a podobne. Že by sme boli všetci takí hlúpi a nevedeli podnikat, nevedeli si zrátat náklady a výnosy? Nie, my sme len neskúsení z nekalosútažných intríg.    Nechceme pripustit, že sme boli plánovane chytaní do ekonomickej závislosti, že sme boli plánovane likvidovaní. Na našej likvidácii pracovali celé tímy, ktoré rozpracovali každý krok nášho neúspechu, samozrejme, že všetko muselo vyzerat ako náš neúspech, naša neskúsenost, naša neschopnost.
      Všetky doterajšie vlády podporovali nespocetné množstvo rôznych konferencií takmer o všetkom, ale o poklese morálky, o cloveku na prelome dvoch tisícrocí neprejavili záujem. Absencia takýchto podujatí sa tiež  podiela svojou mierou na poklese morálky na Slovensku (svetlou výnimkou je Katedra humanitných vied Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici so svojím šéfom profesorom Lukácom Jánom Veverkom, ktorí by si zaslúžili tiež väcší záujem inštitúcií, médií…). Clovek nemôže byt obetou trhového hospodárstva. Preto je nanajvýš nutné, aby sa týmto problémom zacali zaoberat aj najvyššie inštitúcie. V prospech dalších generácií, našich detí by sme sa nemali bát otvorit aj chúlostivé témy. Ako postihuje cloveka, ludskú dušu prechod na trhové hospodárstvo? Sú naši obcania dostatocne pripravení proti nemorálnemu partnerovi? Nepotrebujú naši obcania semináre, kurzy s touto tématikou?
     Podstata humanity je pochopit toho druhého, pomôct mu za každých okolností. Aj pri sebevražde sa lekári snažia zachránit ludský život, káže im to etika ich povolania, i ked si obet siahla na svoj život sama, dobrovolne, vlastným pricinením. Etika trhového hospodárstva by sa mala niest v podobnom duchu. Mala by platit zásada ludskosti. Ak sa clovek aj vlastným pricinením dostane do tiesne, má právo na pomoc. Obvzlášt by táto zásada mala platit o rodinách s maloletými detmi, ktoré nemôžu niest zodpovednost za konanie svojich rodicov.
     Hlavnou náplnou kancelárie pre ludské práva pri prezidentskom úrade SR, by malo byt monitorovanie rôznych foriem porušovania ludských práv v akejkolvek podobe. Prieskum verejnej mienky ukázal, že ludské práva sa porušujú nevedome, ci vedome, v štyroch rovinách:
 
1. V ústavnosti zákonov
2. V rozhodnutiach štátnej správy
3. V rozhodnutiach exekutívy
4. V nezákonnom konaní obcanov proti iným obcanom
      Prechod na trhové hospodárenie priniesol aj na Slovensku prebudenie negatívnych emócií  jednotlivcov, ktorí nerešpektujú právo a Ústavu Slovenskej republiky a svojím arogantným konaním obmedzujú slobodu a dôstojný život iných. Sú signály, že organizovaný zlocin sa rozšíril aj do štátnej správy, cím sa v mnohých prípadoch obcan nemôže dovolat pravdy. Vytvorili sa tajné spolky a úzke skupiny ludí, ktorí sa profesionálne zaoberali chytaním ludí do ekonomickej závislosti pod rúškom rôznych exkluzívnych dohôd a zmlúv, pricom hrubo zasahovali do práv poškodeného obcana, do práv zarucených Ústavou Slovenskej republiky. Ich hnacím motorom bolo získanie financií a majetku na úkor druhých. Aj vyspelí západní susedia sa s touto otázkou zacínajú vážne zaoberat.
     Trhové sociálne prostredie si vyžaduje aj zmenu postoja k obcanovi. Doteraz obcan nebol úcinne chránený proti organizovanému zlocinu najmä takému, ktorý cielene a utajovane prevádza ekonomické straty svojej obete s cielom zmocnit sa jej duchovného bohatstva, alebo odstránit konkurenciu z trhu. Právny systém nedovoloval a nedovoluje spájat obcianskoprávne veci, obchodnoprávne veci a trestné veci v jednom konaní. Túto legislatívnu medzeru využívali „profesionáli“, ktorí mali najcastejšiu metódu „All Capone“, konšpiráciami ekonomických útokov donútit svoju obet k trestným cinom spáchaným v sebeobrane – odpredanie vecí, na ktoré viazne záložné právo bankovej inštitúcie, nezaplatenie zákonného poistenia, nezaplatenie povinných daní, tiesnové zaobstarávanie financií na potraviny, na prežitie a podobne, cím obeti privodia trestné stíhanie a následne obmedzenie osobnej slobody vyšetrovacou väzbou alebo väzením. Potom sa lahko zmocnia jej duchovného a materiálneho bohatstva. Spôsob hodný odsúdenia, neludský a barbarský, ale tažko odhalitelný.
     Je vela známych prípadov, ked podnikatelovi nedodržaním zmluvných podmienok spôsobili financné straty prevyšujúce jeho záväzky a štátna správa trestala následok príciny a nie prícinu. Podnikatel, ktorý nevládal splácat úvery, pohladávky len z dôvodov, že jemu bol zadržiavaný výrobný prostriedok, nedodržiavaním zmluvných podmienok mu spôsobili znacné financné škody, sa dostal do konkurzu ako dlžník a mnohokrát aj do väzenia ako podvodník, pricom on konal len v sebeobrane. „Profesionáli“ v prepojení so štátnou správou dokázali zdržiavat obcianskoprávne, obchodnoprávne a trestné konania smerujúce k odhaleniu ich útoku, a naopak dokázali urýchlovat konania proti svojej obeti, ktorej spôsobili straty. Týmto spôsobom sa takmer isto nedá odhalit ekonomický útok, nakolko postihnutý je skôr potrestaný za svoje dlhy, než môže preukázat svoju nevinu. 4% súdny poplatok nedovoluje podnikatelovi, ktorý je v takejto financnej situácii obhajovat svoje práva. Obcan sa pred takýmito praktikami nedokáže bránit, nemôže sa dovolat pravdy a mnohokrát je potrestaný za sebaobranu pri porušovaní jeho základných práv, co je v rozpore s ludskostou.
     Preto je potrebné prehodnotit pojem „ludskost“ a zakomponovat ho do všetkých legislatívnych noriem a v tomto smere zmenit aj paragrafové znenie ústavy.
     Z predošlého grafu vyplýva, že najviac odhalení porušovania ludskosti bude prichádzat od samotných obcanov. Preto toto oddelenie, ktoré bude zbierat takéto informácie, by malo byt najväcšie.
     Nasledujúci graf z prieskumu stažností od obcanov zameraných na porušovanie ludských práv ukazuje pomer ocakávaných stažovatelov vo veciach:
1. Obcianskoprávnych
2. Obchodnoprávnych
3. Trestnoprávnych
4. Obcianskoprávnych súbežne s obchodnoprávnymi
5. Obcianskoprávnych súbežne s trestnoprávnymi
6. Obchodnoprávnych súbežne s trestnoprávnymi
7. Obcianskoprávnych súbežne s obchodnoprávnymi súbežne s trestnoprávnymi
      Hlavným cielom kancelárie by malo byt mapovanie všetkých prípadov, ktoré majú charakter porušovania „ludskosti“, najmä organizovaného zlocinu, proti ktorému sa obcan nedokáže úcinne bránit.
     Jednotliví referenti budú zbierat informácie, zapisovat podstatu stažovatela a predkladat materiály a dôkazy na posúdenie vedúcim oddelení pre veci obcianskoprávne, obchodnoprávne a trestné. Vedúci oddelení, ludia znalí a odborne zdatní zvážia další postup. V prípade potreby posúdia v jednom konaní veci obcianskoprávne, obchodné a trestné a vydajú uznesenie (upovedomenie) na zverejnenie prostredníctvom tlacového odboru príslušným inštitúciám. V tých závažnejších a komplikovanejších prípadoch zasadne senát (komisia) pre vydávanie osvedcení, ktorý je zložený z odborníkov: filozof, humanista, psychológ, sociológ, ekonóm, komercný právnik, advokát. V prípade úspechu stažovatela senát vydá osvedcenie o nálezu podozrenia z porušovania „ludskosti“ s odporucením konania pre štátnu správu a exekutívu. Takto môže senát odporucit svojou váhou, ktorú samotný obcan nemá, aby nezávislé súdy zacali konat v urcitom poradí tak, aby to pre navrhovatela /stažovatela/ bolo co najvýhodnejšie pri odhalovaní tajných útokov a rafinovaných konšpirácií proti nemu.
 
     Vo viacerých prípadoch pomôže už len tá skutocnost, ktorú radový obcan nemôže nijako ovplyvnit, že váhou rozhodnutia senátu (komisie) Kancelárie pre ludské práva pri Kancelárii prezidenta SR, súdy zacnú konat najskôr v prípadoch smerujúcich proti odporcovi i ked na navrhovatela je skôr podaný iný podnet. Takýmto usmernením sa zabráni útocníkom vyzdvihnút to, co potrebujú a umlcat to co im nevyhovuje.